Skip to content

ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ข่าวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนนับตั้งแต่การเปิดภาคเรียนเป็นต้นมา มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายประการ โดยเฉพาะข่าวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ที่ประเมินไปแล้วนั้น ข่าวล่าสุด  ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจาก สมศ. ว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพในรอบสามเรียบร้อยแล้ว(ที่ มศ ๐๐๐๖/(ว)๑๕๙๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ทั้งนี้สร้างความปลาบปลี้มมายังครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง (หนังสือรับรองผ่าน สมศ.)

นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนเป็นต้นมา ทางโรงเรียนมีการเตรียมตัวด้านนักเรียน กล่าวคือมีการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเข้าสู่การเปิดเรียนจริง สร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา ได้แก่กิจกรรมวันวิสาขบูชา  กิจกรรมการออกกำลังกายแห่งชาติ  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันต่อต้านการสูบบุหรี่โลก กิจกรรมไหว้ครู การเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมวันสุนทรภู่  วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการอบรมคุณธรรมของนักเรียนทั้งส่วนที่โรงเรียนจัด และไปร่วมงานที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายจัด ณ พุทธมณฑลเชียงราย การถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตบริการของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

ด้านครูก็เข้ารับการพัฒนาตนเองและนำมาใช้ในสถานศึกษา กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ มี Miss. Nalee  Xiong นักศึกษาจากสหรัฐอเมริกามาฝึกงานในโรงเรียน สอนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านภาษาอังกฤษช่วยระเวลา ๖ สัปดาห์ และทางผู้บริหาร ผอ.อำนวย จอมใจ เข้ารับการอบรมโรงเรียนดีมีคุณภาพ(โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล) ณ จังหวัดเชียงรายใหม่ มุ่งให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจะต้องมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่พึงพอใจ และอบรมโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Inclusive School) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนจะต้องเตรียมการให้มีมาตรฐานของโรงเรียนเรียนรวม

การแข่งขันทักษะวิชาการในระดับอำเภอแม่ลาว เสร็จเรียบร้อยไปแล้วแข่งระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้เป็นตัวแทนเข้าสู่สนามในระดับเขตพื้นที่จำนวน ๒๙ รายการ ( คลิก )โดยจะมีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ทางผู้อำนวยการได้ฝากไปยังคุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เตรียมตัวในการนำนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันในระดับเขต โดยทำตารางฝึกซ้อมให้ชัดเจน แก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดเด่น เน้นความจริงจังในการซึกซ้อม ทุ่มเทเสียสละเวลาให้นักเรียนมาก ๆ หากต้องการวัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติมให้เสนอเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อจัดหาให้เพียงพอต่อการฝึกซ้อม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จเป็นต้นแทนเขตสู่ระดับภาค ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังที่ปรารถนาเทอญ…

Advertisements

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕

การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นทุกขณะเมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ มีบุคลากรที่ได้ขอเกษียณก่อนกำหนดนั่นก็คือครูถนอมศรี  คำก้อน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพกล่องเสียงมีปัญหา ท่านก็จะได้พักผ่อนและจะพักบ้านระหว่างบ้านใหม่แม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและบ้านลูกสาว ณ เชียงใหม่ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง กำลังใจมั่นคง มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นที่รักของลูกศิษย์ตลอดไป

ช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับอำเภอ จนกระทั่งเป็นตัวแทนสู่ระดับเขตพื้นที่ สรุปผลรายการที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้ง ที่ ๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ คือ การเต้นแอโรบิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและแข่งขัน Multi Skill Competition ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รวมรางวัลเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่อีก      ๖ รายการ ประกอบด้วย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  การเต้นแอโรบิกเด็กพิศษเรียนร่วมไม่กำหนดช่วงชั้น  การอ่านออกเสียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  การร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  ทางโรงเรียนจัดโครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลนำร่อง จำนวน ๔๕ รูป จะมีพิธีบรรพชา ณ วัดบุญเรือง ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  และจะเข้ารับการอบรม ศึกษาธรรมะ ณ วัดศรีดอนมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาในและนอกเขตบริการของ โรงเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญร่วมทำบุญทั้งผ้าไตร  ภัตตาหารและน้ำปานะ ทางโรงเรียนได้ทำบัญชีรายชื่อผู้ร่วมทำบุญไว้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.pkd.ac.th  ณ วันนี้(๒ ตุลาคม ๒๕๕๕)เหลือเวลาอีก ๑๐ วัน กล่าวคือจะมีการเตรียมนักเรียนที่จะบรรพชาในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ   วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีการทำพิธีบวชนาค  ทางโรงเรียนเชิญชวนร่วมทำบุญร่วมกัน สร้างอนิสงฆ์ บุญบารมีให้กับตนเอง แจ้งมาที่เมล pakodam@gmail.com  หรือ จะโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 595-0-22198-2 “กองทุนเด็กด้อยโอกาส ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ”  ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ผลการดำเนินงานต้นเทอมแรก

ณ วันนี้ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวนนักเรียนมีทั้งสิ้น ๑๖๕ คน  ซึ่งทางสำนักนโยบายและแผนของ สพฐ. จะนำไปคำนวณรายหัวที่จะจัดสรรงบประมาณมายังโรงเรียน โดยอัตราในระดับประถมศึกษาหัวละ ๑,๙๐๐  บาทต่อคนต่อปี และระดับมัธยมศึกษาหัวละ ๓,๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี  ทั้งนี้เงินรายหัวดังกล่าว ทางฝ่ายแผนงานโรงเรียนต้องนำตัวเลขที่ได้ไปคำนวณและวางแผนงบประมาณ นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขอความเห็นชอบเพื่อนำเงินไปใช้ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นับว่าโชคดีที่ทางชมรมศิษย์เก่าได้สนับสนุนจัดผ้าป่าศิษย์เก่าขึ้น ในปีนี้มียอด   ๑๙๕,๐๙๕  บาท (ยอดผ้าป่ากับขายบัตรรำวง) และรับเพิ่มจาก ดร.นพรุจ  เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีโอไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อีก  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๙๕  บาท  หักค่าใช้จ่ายและนำเงินคงเหลือจากยอดเดิม  ๒๐,๗๐๐  บาท  ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า เสนอให้เพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐ บาท รวมมีทุนสำรองปี ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๕๐,๗๐๐  บาท  หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  ทางโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียนและที่ได้แจ้งกำหนดไว้ในฎีกาผ้าป่า ทั้งนี้่ที่ประชุมเห็นชอบเห็นควรมอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  เงินที่เหลือนำไปพัฒนาโรงเรียนตามรายการที่นำเสนอในที่ประชุมกรรมการชมรมศิษย์เก่า  (ภาพประชุมกรรมการชมรมศิษย์เก่า )   ( ผลการดำเนินงาน..จะนำเสนอไปเรื่อย ๆ )

การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งก็ได้รับจาก เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ซึ่งจะเน้นไปที่สุขภาพนักเรียนเป็นหลักเช่ีน กองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนการอบรมขยะเป็นทอง  ส่วนด้านอื่น ๆ ปีที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนน้อยเกินไป  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาเช่น งบค่าตอบแทนการสอนดนตรีโยธวาทิต เคยได้รับทุกปี(ปี ๒๕๕๔) กลับไม่ได้การสนับสนุน ก็ถัวจ่ายในเงินรายหัวของนักเรียน

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไว้วางใจในบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนที่จะสร้างนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของท่านให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  คุณครูประถมศึกษาปีที่ ๒ ต้องรับภาระหนักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ ต้องสอนซ่อมเสริม บางคนอ่านหนังสือไม่ได้  ตัวสระยังไม่ทราบ  ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร  ต้องฟื้นกันใหม่   จากการสอบถาม พบว่า หากเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วางพื้นฐานดี ๆ ย่อมจะไปได้ดี  ไปข้างหน้าพร้อมกันลำบาก ต้องคอยหยุด คอยดูนักเรียนที่อ่อน ไปกับเพื่อนไม่ได้  ความพยายามเท่านั้นที่จะให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ (ชั้น ป.๑ – ๓ )  หากอยู่ในระดับชั้น ป.๔ – ๖ ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง นี่เป็นส่วนหนึ่งของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมกันนี้ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ME SMART 2 555  ทั้งนี้ ทางโรงเีรียนขานรับจัดทำ Me SMART  ด้านโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนก่อน และดำเนินการด้านครูและนักเีรียนในลำดับถัดไป

เชื่อแน่ว่า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำนี้ จะอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะทุ่มเทความรู้ ความสามารถให้บุตรหลานของท่านได้มีความรู้ ความสามารถ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ต้อนรับศิษย์เก่าสู่รั้วชมพู-ดำ

วันที่ 12 เมษายนของทุกปีจะเป็นงานประเพณีรวมศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานพบปะสังสรรค์และร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันความสุขให้น้องที่เป็นศิษย์ปัจจุบัน ในวันดังกล่าว(12 เมษายน 2555) จะเริ่มตั้งแต่
เวลา 13.00 น. แต่งดาองค์ผ้าป่า ณ บ้่านศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
เวลา 16.00 น. เคลื่อนองค์ผ้าป่าเข้าสู่สนามโรงเรียน
เวลา 16.30 น. พิธีรดน้ำดำหัวครูเก่า
เวลา 17.00 น. พิธีถวายองค์ผ้าป่า
เวลา 18.00 น. ม่วนชื่นกับรำวงประยุกต์ “แม่คาวโตนสตาร์”
สำหรับซองผ้าป่านั้น ได้ถูกแจกจ่ายไปยังศิษย์เก่าแต่ละรุ่นไปเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าภายใต้การนำของ นายเกษม สีหมื่น กำนันตำบลป่าก่อดำ ประธานชมรมศิษย์เก่าคนใหม่ ทั้งนี้ ศิษย์เก่าแต่ละคนสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ โดยเข้าไปที่ http://www.pkd.ac.th/2463/alumni.htm หากเข้าไปดูแล้วชื่อตกหล่น หรือ หาไม่เจอ ผลเป็นประการใดก็ให้ประสานมาที่ 08-9853-1636 (ครูลักษณ์) หรือแ้จ้งมายังเมลของโรงเรียน pakodam@gmail.com หรือ เว็บศิษย์เก่าที่ http://www.pkd.ac.th/2463/ หรือสมัครเ็ป็นแฟนคลับใน Facebook ก็ได้
ศิษย์เก่าที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานวันดังกล่าว หากจะสนับสนุนกิจกรรมงานผ้าป่าศิษย์เก่าหรือร่วมบริจาคเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ก่อนหรือหลังงานผ้าป่าก็ให้โอนเงินเข้่า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี เชียงราย ชื่อบัญชี กองทุนเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เลขที่ 595 – 0 – 22198 – 2  หากโอนแล้วขอความกรุณาโทรแจ้งด้วย เบอร์ 08-9838-7449 (ผอ.อำนวย) ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการจัดการศึกษาได้ที่่เว็บโรงเรียน คือ http://www.pkd.ac.th/
ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแห่งนี้ไปนั้น บางคนก็ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือพบกับคู่ชีวิตที่ได้ดิบได้ดี มีความสุขสบายถ้วนหน้า กรุณาได้เหลียวหลังกลับมาดูสถานศึกษาที่ตนได้เคยเรียนในสมัยประถมศึกษา/มัธยมศึกษาบ้าง จะทำบุญเนื่องในวันสำคัญของท่านได้แก่ วันครบรอบวันเกิด วันครบรอบวันแต่งงาน หรือจะอุทิศส่วนกุศลให้แด่บุพการีผู้มีพระคุณ พ่อ…แม่…ปู่…ย่า…ตา…ยาย…ทวด หรือบุคคลอันเป็๋นที่รักที่จากเราไป หรือเสริมบารมีให้กับตนเอง หรือ ให้กับครอบครัว 1 วัน 1 ปี 1 วันสำคัญ เชิญชวนท่านได้มาเสริมสร้างความดี ด้วยการมอบความเมตตาให้กับเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นเงิน อาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา เครื่องดนตรีสากล/พื้นเมือง หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเีรียน หากสนใจให้ติดต่อมาที่ เบอร์โทร 053-666187 (โรงเีรียน) 08-9838-7449 (ผอ.อำนวย) เมลโรงเรียน pakodam@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ…

อนาคตการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายบุญตัน แก้วเขื่อน ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้โรงเรียนได้รายงานผลการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเีรียนได้จัดขึ้นในภาคเรียนแรกเป็นต้นมา  มีทั้งผลงานของนักเรียนได้แก่ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๑ โรงเรียนได้รางวัลเหรียญทองอยู่ ๒ รายการคือการแข่งขันการเล่านิทาน นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและการเต้นแอโรบิก นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ ไม่จำกัดช่วงชั้น  รางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ งานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗  และรางวัลในระดัีบเขตพื้นที่อีก ๑๕ รายการ ผลงานของครูได้แก่  รางวัลครูดีในดวงใจ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คุณครูวัลภา  แปงศิริ  รางวัลครูสอนดี จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค) คือ คุณครูวัลภา  แปงศิริ  รางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คุณครูวัลภา  แปงศิริ นางพิกุลทอง  โปทาวี  นางปราณี อินสวรรค์   รางวัลการประกวดนวัตกรรมที่ทางสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จัดขึ้น โดยได้รับ รางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่ ๕   หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม มีชื่อว่า “ศิลปพื้นบ้านสานฝันดุริยางค์ศิลป์”  ซึ่งความเป็นมาของนวัตกรรมคือการจัดการเรียนรู้เรื่อง การตีกลองสะบัดชัย  การฟ้อนดาบ การฟ้อนเชียงราย การฟ้อนเล็บ  อันเป็นศิลปพื้นบ้านล้านนาที่โรงเรียนได้รักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ผู้ที่เริ่มก่อตั้งคือคุณครูปราณี อินสวรรค์ พร้อมคณะ และอีกประการหนึ่งคือการจัดการเรียนการสอนวงโยธวาธิต ซึ่งมีการจัดการเรียนโดยวิทยากรพิเศษในหมู่บ้านป่าก่อดำคือ ร.ต.อำนาจ แก่นเมือง ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวงโยธวาทิตมีลูกศิษย์มากมาย ซึ่งงานพิธีการต่าง ๆ ในและนอกเขตอำเภอแม่ลาว วงโยธวาทิตโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้ไปแสดงมีผลงาน มากมาย รางวัลหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม รางวัลยอดเยี่ยม “แบบฝึกทักษะการเขียนบรรยายภาพ สําหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ คือ นางวัลภา แปงศิริ  รางวัลงานวันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕  ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่ ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คือนายโยธิน แก้วก๋า ในระดับศูนย์ประสานงานโรงเรียนแม่ลาว ๓ ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาระดับกลางวัลยอดเยียม คือ นายอำนวย จอมใจ  รางวัลครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม คือนางปิยะลักษณ์  ริมทอง  รางวัลครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม คือ นายสงกรานต์ อินสวรรค์  รางวัลครูผู้สอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยียอดเยี่ยม คือนางปภานิด  ประเทือง

การประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบ คือการเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อนึ่ง ผู้อำนวยการอำนวย จอมใจ  ได้ชี้แจงเรื่องคุณภาพของโรงเรียนว่า บัดนี้ทั้งนักเรียนและครูต่างก็มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้นำเสนอไป  ซึ่งจะสร้างความมั่นใจในตัวผู้ปกครองนักเรียนที่จะนำบุตรหลานมาเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้  อีกประการก็คือ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อยู่ในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ คาดว่าจะมีงบประมาณมาสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไป  

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทีผ่านมานั้น ทางโรงเรียนได้เปิดบ้านสู่โรงเรียน  (Open House) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ให้กับผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ทั้งนี้มีการกล่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยนักเรียน มีการนำชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ    ณ วันนี้ มีผู้ปกครองแสดงเจตจำนงจะนำบุตรหลานมาเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อย่างไม่เป็นทางการประมาณ ๑๕ คน  ซึ่งผู้ปกครองมีความมั่นใจในอนาคตบุตรหลานว่ามีความมั่นคงทั้งอาคารสถานที่ ที่กว้างขวาง รองรับการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง(ด้านหลังโรงเรียน)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมสูง ทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   ทั้งห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคหกรรม   ห้องสมุด  ห้องเกษตร  ห้องโสตทัศนศึกษา(งบจากคุณม่จรีพร เทพผดุงพร) รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ ศิลปพื้นบ้าน งานสภานักเีรียน  วงโยธวาธิต  อันจะส่งผลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ การตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนโดยผู้ปกครองนักเรียน  เพียงแต่ผู้ปกครองเตรียมข้อมูล เลขประชาชน ๑๓ หลักของบุตรหลาน และเลขประจำตัวนักเรียน  ก็สามารถตรวจสอบและรับทราบผลการเรียนทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้ได้ ตามลิ้ง   http://www.pkd.ac.th/pkd_data/  สิ่งที่ิเกิดขึ้นนี้รองรับบิดาหรือมารดาที่ไปทำงานต่าง ๆ จังหวัดสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทันที และเป็นการวางแผนกับเรียนในอนาคตของบุตรหลานอีกทางหนึ่ง  ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าระบบหากไม่มีข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ในการปีการศึกษา ๒๕๕๕  ที่จะมาถึงนั้นทางโรงเีรียนได้วางแผนร่วมกับทางคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนว่าจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำแห่งนี้ให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่น ๆ  ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ  หากแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือ การกระทำการใดก็คงไร้ผล  ก็จะนำพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร แต่…ก็มั่นใจในความรักสถาบันอันเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเกือบ ๙๓ ปี จะต้องร่วมมือกันธำรงอยู่คู่กับชุมชนบ้านป่าก่อดำตลอดไป

การแ่ข่ีงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดพิจิตร

เวทีการแข่งขันทักวิชาการของนักเรียนภาคเหนือ มีชื่อว่า “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑ ณ จังหวัดพิจิตร” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งฃัน นั่นก็คือการเต้นแอโรบิก เด็กพิเศษเรียนร่วมบกพร่องด้านการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และการเล่านิทาน ด็กพิเศษเรียนร่วมบกพร่องด้านการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ผลการแข่งขันก็คือ การเต้นแอโรบิกได้เหรียญทองลำดับที่ ๑๓ และการเล่่านิทานได้เหรียญทองลำดับที่ ๕ นักเรียนที่เข้าแข่งขันก็คงจะได้รับประสบการณ์ที่ไ้ด้มีส่วนร่วม และคุณครูที่ได้นำทีมไปก็คงจะนำผลการแข่งขันไปปรับปรุงในปีต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและคุณครูสงกรานต์ อินสวรรค์ คุณครูโยธิน แก้วก๋า คุณครูปราณี อินสวรรค์และคุณครูมาลี จารุศักดิ์ ที่ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับผลการแข่งขันที่ได้มาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ในปีต่อไปก็จะต้องวางแผนให้รัดกุมและพยายามฝึกฝนให้หนัก นำจุดอ่อนปรับให้เข็มแข็ง นำจุดเด่นที่เห็นมาประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้น และนำชัยให้กับทางโรงเรียนอีกในปีต่อไป

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ทางเลือกการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ทางเลือกการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการจัดวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่่อจัดหลักสูตรให้เด็กได้มีการเรียนรู้ส่งผลให้ความรักในอาชีพที่ตนเองเลือกและมีงานทำ สามารถไปแข่งขันกับสังคมอาเซี่ยน ซี่งในวันแรกนั้นมีการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละจังหวัด (ในภาคเหนือได้แก่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) จากนั้นในวันที่สองมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมารับฟังแนวทางของแต่ละจังหวัดว่าจะมีการวางแผนดำเนินการเป็นอย่างไร…ในส่วนของการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนั้น กระทรวงศึกษามีนโยบายคัดเลือกเขตพื้นที่ละ ๔ โรงเรียน และในอำเภอแม่ลาวนั้น โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา(โรงเรียนดีประจำตำบล) เป็นโรงเรียนในโครงการดังกล่าว … สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำต้องกำหนดหลักสูตรให้ชัดเจนสำหรับกับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนมีงานทำ